Investor – State Arbitration and Human Rights

- czyli jak międzynarodowe prawo inwestycyjne chroni interesy przedsiębiorców. Książka Filipa Balcerzaka już w sprzedaży

To pierwsza książka na świecie analizująca miejsce praw człowieka w  międzynarodowym prawie inwestycyjnym. Autor kompleksowo opisuje mechanizmy prawa inwestycyjnego i arbitrażu na linii-inwestor państwo oraz przedstawia sprawy ilustrujące poruszaną problematykę.

Książka jest dostępna w księgarniach od 1 września 2017 r., została wydana nakładem wydawnictwa Brill

Nieliczni przedsiębiorcy mają świadomość, że międzynarodowe prawo inwestycyjne chroni ich interesy. Arbitraż inwestycyjny pozwala na poszukiwanie ochrony w sporach na linii inwestor – państwo na forum międzynarodowym, poza sądami krajowymi. Ten mechanizm może być wykorzystany zarówno przez polskich przedsiębiorców inwestujących za granicą, jak i przez zagranicznych inwestorów inwestujących w Polsce. Piotr Spaczyński, Partner zarządzający, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.

Książka jest głosem w szeroko pojętej dyskusji nt. rozwoju arbitrażu inwestycyjnego i konieczności jego reform. Autor wskazuje, że arbitraż inwestycyjny w jego obecnym kształcie pozwala na uwzględnienie argumentów dot. praw człowieka (oraz szeroko rozumianego interesu publicznego) przez obie strony sporu – powodów (inwestorów) i pozwanych (państwa). Argumenty oparte na prawach człowieka mogą być podnoszone na każdym etapie postępowania arbitrażowego (jurysdykcja trybunału, dopuszczalność powództwa, zasadność merytoryczna powództwa, wysokość odszkodowania i alokacja kosztów).

Państwa są zobowiązane do traktowania inwestycji w sposób sprawiedliwy i słuszny, niedyskryminacyjny oraz do niedokonywania wywłaszczeń bez odszkodowania. Jeżeli interesy przedsiębiorców zostaną naruszone wbrew tym zobowiązaniom, mogą oni dochodzić swoich praw wobec państwa na neutralnym forum, jak równy z równym. Filip Balcerzak, Senior Associate, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.

O autorze

Filip Balcerzak

Filip Balcerzak, adwokat w Polsce i w Hiszpanii (abogado).
Specjalizuje się w rozwiązywaniu krajowych i międzynarodowych sporów gospodarczych. Z sukcesami prowadzi sprawy klientów z różnych państw wykorzystując biegłą znajomość języków angielskiego i hiszpańskiego.