Newsletter SSW
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij
PL / EN / DE / FR

PL / EN / DE / FR

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ ROWER NA WIOSNĘ!”
- PRZEŚLIJ SWOJĄ APLIKACJĘ I NAPISZ DLACZEGO CIEBIE POWINNYŚMY ZAPROSIĆ DO PROCESU REKRUTACJI 
   

I.    Postanowienia Ogólne

1.    Organizatorem konkursu pod nazwą "WYGRAJ ROWER NA WIOSNĘ” ("Konkurs") jest kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 12. piętro, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000583564 ("SSW").

2.    Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie ("Regulamin").

3.    Konkurs będzie trwać na terytorium Polski od dnia 14 marca 2017 roku do dnia 15] marca 2017 roku.

II.    Uczestnicy Konkursu

6.    Konkurs jest skierowany do wszystkich osób fizycznych – kandydatów zainteresowanych podjęciem współpracy z SSW, które w terminie określonym w pkt 5 powyżej zgłoszą się do udziału w Konkursie na zasadach określonych Regulaminem („Uczestnik” lub „Uczestnicy”).

7.    Uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

III.        Zasady udziału w Konkursie

8.    Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga przesłania przez Uczestnika Konkursu do dnia 15na  marca 2017 roku do godz. 23:59 www.ssw.pl/kariera zawierającej następujące dane Uczestnika:
a)    imię i nazwisko,
b)    adres e-mail,
c)    numer telefonu.

9.    Do Wiadomości należy załączyć życiorys Uczestnika wraz z odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego Ciebie powinnyśmy zaprosić do procesu rekrutacji?”.

10.    Do Wiadomości należy załączyć także skan oświadczenia w formacie PDF o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z moim udziałem w niniejszym Konkursie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Organizatora Konkursu, w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu."

11.    Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10 powyżej należy sporządzić na osobnej kartce, wydrukować i złożyć pod nim swój własnoręczny, czytelny podpis, a następnie zeskanować.

12.    Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z wyżej wymienionych wymogów opisanych w pkt 8 - 11 powyżej skutkować może pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania.

IV.    Wybór Zwycięzcy Konkursu

13.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w tym oceny prawidłowości i kompletności zgłoszeń oraz wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator, powołuje komisję („Komisja”). W skład Komisji wchodzą: Partner Zarządzający Piotr Spaczyński, Partner dr Paweł Chyb, HR Manager Honorata Sękowska

14.    Komisja dokonana wyboru zwycięzcy Konkursu z uwzględnieniem następujących kryteriów oceny: (i) pomysłowość i oryginalność zgłoszenia, (ii) kreatywne podejście do tematu Konkursu oraz (iii) staranność w przygotowaniu zgłoszenia.

15.    Decyzje Komisji zapadają większością głosów i są ostateczne. Komisja sporządzi protokół ze swych obrad w celu wyboru zwycięzcy Konkursu.

16.    Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Kancelarii SSW www.ssw.pl w terminie do dnia 21 marca 2017 r. Dodatkowo, zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie o wyniku Konkursu.

V.    Nagroda

17.    Nagrodą w konkursie jest rower Kokkedal Diabolo oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10% łącznej wartości roweru, o którym mowa wyżej (nagroda pieniężna stanowi wartość podatku należnego od nagrody). Po stronie Organizatora leży obowiązek odprowadzenia podatku od nagrody.

18.    Odbiór nagrody nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez SSW, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2017 r., o czym zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany mailem.

VI.    Ochrona danych osobowych

19.    Administratorem danych osobowych Uczestników jest Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k.  siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rondo ONZ 1, 12 p. Warszawa).

20.    Dane osobowe Uczestników podane w ich zgłoszeniach, przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) i będą przetwarzane dla celów wzięcia udziału w Konkursie oraz wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu, w tym powiadomienia i odbioru nagrody. Dodatkowo, w przypadku wyrażenia przez Uczestników zgody, ich dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Kancelarię SSW.

21.    Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędny dla celów udziału w Konkursie oraz odbioru nagrody.

22.    Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania dla celów marketingowych.

23.    W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie swoich danych osobowych, czy też realizacji prawa dostępu do swoich danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji SSW pod adresem e-mail: abi@ssw.pl.

VII.    Postanowienia końcowe

24.    Informacja o Konkursie będzie ogłoszona w Internecie, a Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu w pod adresem www.ssw.pl oraz w siedzibie SSW.

25.    Tytuły poszczególnych punktów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.

26.    SSW zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych już przez Uczestników Konkursu.

27.    We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Organizator Konkursu – SSW Sp.k. z siedzibą w Warszawie