Newsletter SSW
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij
PL / EN / DE / FR

PL / EN / DE / FR

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Od czasu dołączenia Polski do Unii Europejskiej prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce zostało poddane dodatkowym wymogom w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów. Aby uniknąć dotkliwych kar, przedsiębiorcy planujący rozwój działalności biznesowej, a także prowadzący działania na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach muszą brać uwagę coraz bardziej złożone zagadnienia dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i mając na uwadze biznesowe potrzeby naszych klientów, oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie:

 • zapewniania zgodności z prawem planowanych działań rynkowych,
 • zapobiegania naruszeniom prawa konkurencji oraz prawa konsumenckiego,
 • ograniczania negatywnych skutków ewentualnych naruszeń.

Doradzamy podmiotom z różnych sektorów gospodarki we wszelkich kwestiach związanych z prowadzeniem działalności biznesowej w kontekście prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także w ewentualnych sądowych postępowaniach odwoławczych, zarówno w sprawach wszczętych w związku z ich działaniami, jak również w przypadkach gdy postępowanie zostało zainicjowane przez innych uczestników rynku.

Doradzamy w zakresie:

 • praktyk ograniczających konkurencję, w tym zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję oraz zakazu nadużywania pozycji dominującej,
 • kontroli koncentracji,
 • ochrony konsumentów,
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • tworzenia i wdrażania programów antitrust compliance.

Praktyki ograniczające konkurencję

Obowiązujące przepisy zakazują zawierania jakichkolwiek porozumień, których celem lub skutkiem byłoby wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na danym rynku. Niedozwolone jest również nadużywanie pozycji dominującej na rynku. Aby ograniczyć ryzyka związane z naruszeniem tych przepisów, należy – w relacjach ze swoimi kontrahentami i konkurentami - każdorazowo uwzględniać perspektywę prawa konkurencji, także w odniesieniu do wymiany informacji handlowych.

SSW doradza swoim klientom w zakresie:

 • opracowywania i opiniowania struktur dystrybucyjnych, a także kontraktów handlowych,
 • wymiany informacji handlowych,
 • oceny zgodności podejmowanych i planowanych (zarówno przez klientów, jak i ich konkurencję) działań z przepisami zakazującymi nadużywania pozycji dominującej na rynku.

Ponadto doradzamy podmiotom poszkodowanym przez naruszenie prawa konkurencji, wykorzystując przy tym nowe instrumenty prawne, wprowadzone przez ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Kontrola koncentracji

Doradzamy klientom we wszelkich aspektach związanych z przeprowadzanymi transakcjami fuzji i przejęć. W tym zakresie:

 • opiniujemy istnienie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK,
 • zbieramy informacje od stron transakcji i przygotowujemy niezbędną dokumentację,
 • reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu koncentracyjnym.

Ochrona konsumentów

Od wielu lat doradzamy przedsiębiorcom w relacjach z konsumentami, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów o umowach zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przygotowujemy lub opiniujemy m. in.:

 • ogólne warunki umów sprzedaży, umów o świadczenie usług,
 • regulaminy np. akcji marketingowych, kompleksowo uwzględniające wymogi wynikające zarówno z prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych, telekomunikacyjnego czy przepisów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Doradzamy naszym klientom oraz reprezentujemy ich przed sądami powszechnymi w związku ze stosowaniem czynów nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta i może polegać m. in. na:

 • wprowadzającym w błąd oznaczeniu przedsiębiorstwa lub oznaczenia towarów (usług),
 • naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • naśladownictwie produktów,
 • nieuczciwej reklamie,
 • utrudnianiu dostępu do rynku.

Reprezentujemy klientów zarówno w zakresie wyboru i formułowania odpowiednich roszczeń, jak i opracowywania kompleksowych strategii obrony przed zarzutem czynu nieuczciwej konkurencji.

Programy antitrust compliance

Programy antitrust compliance to zbiory reguł i zasad postępowania wdrażanych przez przedsiębiorców w celu zapewnienia zgodności wszelkich procesów w danej organizacji z przepisami prawa konkurencji. Proponujemy zarówno podejście „globalne” – w odniesieniu do wszystkich procesów w danej organizacji, jak również sektorowe w najbardziej wrażliwych obszarach jak np. relacje z kontrahentami, wymiana poufnych informacji handlowych, członkostwo w organizacjach przedsiębiorców czy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie konsorcjum. Dokonujemy wszechstronnej analizy ryzyka antymonopolowego, przeprowadzamy symulowane kontrole „o świcie” (z ang. dawn raids), prowadzimy dedykowane szkolenia i opracowujemy stosowną dokumentację wewnętrzną.

Wybrane projekty:

Ochrona konkurencji:

 • Największe światowe grupy kapitałowe operujące w branży energetycznej: Reprezentacja w ramach postępowań koncentracyjnych  o wymiarze krajowym lub międzynarodowym (także eksterytorialnych).
 • Wiodący globalny podmiot z branży energetycznej: Opracowanie i implementacja kompleksowego systemu zapewnienia zgodności z prawem konkurencji (antitrust compliance program), w tym: projektowanie i opiniowanie systemów i struktur dystrybucyjnych oraz sprzedaży bezpośredniej (w tym umów, komunikacji z klientami), projektowanie i opiniowanie programów lojalnościowych, polityk cenowych, systemów rabatowych oraz programów wsparcia finansowego), opracowywanie lub opiniowanie wytycznych dotyczących prowadzenia biznesu w relacjach z konkurentami, przegląd działalności i dokumentacji korporacyjnej organizacji branżowych lub stowarzyszeń z udziałem klienta.
 • Wiodący, globalny podmiotu z branży akcesoriów meblowych: Zaprojektowanie lub opiniowanie struktur dystrybucyjnych, w tym umów, komunikacji z klientami, systemów rabatowych oraz programów wsparcia finansowego.
 • Producent z branży cementowej: Doradztwo w zakresie dopuszczalności i zasad przekazywania poufnych informacji handlowych w ramach grupy kapitałowej.
 • Wiodący podmiot z branży spirytusowej: Opiniowanie możliwości naruszenia prawa konkurencji przez głównych konkurentów poprzez rezerwację powierzchni handlowych i stosowanie klauzul wyłącznościowych.
 • Wiodący producent urządzeń medycznych: Analiza praktyk z perspektywy przepisów o zakazie nadużywania pozycji dominującej, w tym w zakresie odmowy dostaw.
 • Wiodące podmioty z branży spirytusowej i odpadowej: Bieżące doradztwo związane z zapewnieniem zgodności operacji oraz umów dystrybucji i sprzedaży z prawem konkurencji.
 • Wiodąca międzynarodowa grupa energetyczna: Doradztwo w toku licznych postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ochrona konsumentów:

 • Wiodąca sieć sklepów sprzedaży detalicznej: Przygotowanie regulaminu akcji promocyjnej i karty lojalnościowej, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów o ochronie praw konsumenta, świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ochronie danych osobowych.
 • Jeden z największych producentów konsol do gier: Doradztwo w zakresie mechanizmów sprzedaży voucherów, w tym weryfikacja materiałów służących do komunikacji z konsumentem.
 • Globalny wystawca kart płatniczych: Weryfikacja multijurysdykcyjnego regulaminu systemu płatności za zakupy online z perspektywy przepisów polskiego prawa (prawa konsumenta, niedozwolone postanowienia umowne).
 • Wiodący podmiot operujący globalnie w branży energetycznej: Weryfikacja licznych regulaminów konkursów, loterii oraz innych akcji marketingowych.
 • Deweloper z grupy kapitałowej wiodącego krajowego producenta prefabrykatów betonowych: Reprezentacja w postępowaniu dotyczącym stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także w postępowaniach przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone.