Newsletter SSW
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij
PL / EN / DE / FR

PL / EN / DE / FR

Rynki kapitałowe

Pierwsza oferta publiczna to krok milowy w rozwoju każdego podmiotu biznesowego, który podejmuje decyzję o przystąpieniu do rynku publicznego obrotu w charakterze emitenta. Rolą doradcy prawnego jest zapewnienie, aby proces przygotowania i realizacji procesu wprowadzenia spółki na parkiet pozostawał pod ciągłą kontrolą Klienta i doprowadził do sukcesu przedsięwzięcia. Rozumiemy tę rolę i udowadniamy to poprzez oferowane naszym Klientom usługi. Ponadto doradzamy w zakresie prawnych aspektów obrotu papierami wartościowymi, derywatywami, transakcjami terminowymi, opcjami i innymi produktami finansowymi. Zajmujemy się również wdrażaniem zasad ładu korporacyjnego (Corporate Governance). Opracowujemy i wspieramy Klientów we wdrożeniu programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej i pracowników spółek publicznych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie tworzenia i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanych przez nie funduszy - w tym funduszy otwartych, zamkniętych, rynku pieniężnego, portfelowych, sekurytyzacyjnych.

Kluczowe obszary doradztwa

Obowiązki informacyjne spółek publicznych:

 • wsparcie akcjonariuszy w ocenie i wykonaniu obowiązków informacyjnych
 • doradztwo emitentom przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych
 • due diligence obowiązków informacyjnych, warsztaty dla emitentów

Oferty publiczne i procesy zniesienia dematerializacji akcji (delisting):

 • due diligence i restrukturyzacje ukierunkowane na ofertę publiczną
 • opracowanie dokumentacji w związku z ofertą na GPW lub NewConnect
 • wsparcie w postępowaniach przez GPW, KDPW oraz KNF

Transakcje M&A na rynku publicznym:

 • doradztwo w procesach zbywania i nabywania znacznych pakietów akcji
 • wsparcie akcjonariuszy i emitentów przy wezwaniach do sprzedaży akcji
 • due diligence, negocjacje, opracowanie dokumentacji transakcyjnej

Tworzenie i obsługa instytucji finansowych:

 • wsparcie w procesach licencjonowania instytucji finansowych
 • tworzenie funduszy inwestycyjnych
 • bieżąca obsługa instytucji finansowych, wsparcie z zakresu compliance

Doradztwo w zakresie instrumentów pochodnych:

 • doradztwo w toku negocjacji umów dotyczących instrumentów pochodnych
 • wsparcie przy tworzeniu programów opcyjnych dla akcjonariuszy i managerów
 • reprezentowanie w sporach dotyczących wykonania instrumentów pochodnych

Emisje obligacji:

 • kompleksowe doradztwo w procesie emisji obligacji, opracowanie dokumentacji
 • wsparcie przy ustanawianiu zabezpieczeń, pełnienie funkcji administratora
 • udział w postępowaniach przed GPW i KDPW, w związku z Catalyst

Wybrane projekty:

Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych:

 • Kompleksowe wsparcie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych kluczowych akcjonariuszy spółki z branży budowlanej, notowanej przez GPW, w związku z realizowaną przez nich restrukturyzacją własnościową (pakiet akcji ok. 100 mln PLN)
 • Opracowanie memorandum oraz kompleksowe wsparcie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych kluczowego akcjonariusza spółki z branży finansowej, notowanej przez GPW, w związku z realizowaną przez nich restrukturyzacją własnościową (pakiet akcji ok. 30 mln PLN)
 • Wsparcie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych w związku z procesem restrukturyzacji kapitałowej właścicieli kontrolujących spółkę z branży budowlanej, notowaną na GPW, restrukturyzacja obejmowała przeniesienie większościowego pakietu akcji spółki giełdowej oraz połączenie transgraniczne (pakiet akcji ok 60 mln PLN)
 • Wsparcie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych przez spółkę z branży przemysłowej, notowanej przez GPW w związku z procesem przejęcia przez tę spółkę swojej spółki córki (upstream merger)
 • Wsparcie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych przez spółkę z branży przemysłowej, notowanej przez GPW, w tym w związku z procesem nabycia akcji własnych od innej ze spółek giełdowych i rozliczeniem wzajemnych wierzytelności
 • Kompleksowe wsparcie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych w procesie wykonania opcji menedżerskich przez zarządzających jedną ze spółek tworzących gry komputerowe, notowanej na GPW

Oferty publiczne i procesy zniesienia dematerializacji akcji:

 • Reprezentowanie konsorcjum doradców w procesie prywatyzacji i pierwszej ofercie publicznej jednego z największych w polsce dostawców energii elektrycznej, udział w postępowaniu przed KNF
 • Przygotowanie emisji publicznej akcji spółki energetycznej w ramach skomplikowanej konsolidacji spółek (w drodze różnych technik, w tym w drodze połączeń) należących do jednej z największych grup energetycznych na świecie, w tym wprowadzania nowych zasad ładu korporacyjnego, udział w postępowaniu przed KNF
 • Udział w postępowaniu przed KDPW w zakresie rejestracji w depozycie akcji wyemitowanych przez wiodącą w Europie spółkę z sektora wyrobów alkoholowych we Francji (spółka notowana w dual listing na giełdzie we Francji – Euronext oraz w Polsce – GPW)
 • Udział w pionierskim w Polsce procesie wycofania akcji spółki zagranicznej notowanej na GPW w ramach dual listing, uzgadnianie procedury z KNF, GPW oraz KDPW
 • Przygotowanie prospektu emisyjnego spółki świadczącej kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży, notowanej obecnie na rynku NewConnect, docelowo na GPW, udział w postępowaniu przed KNF

Doradztwo przy wezwaniach do sprzedaży akcji:

 • Doradztwo w procesie przeprowadzenia wezwania przez akcjonariusza większościowego w związku z przekroczeniem progu 66% poprzez nabycie kontrolnego pakietu akcji w spółce z branży budowlanej oraz wezwania delistingowego
 • Udział w procesie pozyskania dla klienta finansowania bankowego na potrzeby przeprowadzenia wezwania do sprzedaży akcji spółki z branży przemysłowej, notowanej na GPW
 • Wsparcie w zakresie przeprowadzenia wezwania do sprzedaży akcji w związku z przekroczeniem progu 66% poprzez nabycie kontrolnego pakietu akcji wiodącej spółki z branży instalacyjnej

Tworzenie i obsługa instytucji finansowych:

 • Wsparcie w utworzeniu blisko 50 funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez polskie i zagraniczne towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • Udział w pionierskim projekcie utworzenia funduszu inwestycyjnego (docelowe aktywa ok. 500 mln PLN) w jednym z towarzystw funduszy inwestycyjnych (w tzw. formule white label), dla jednego z uznanych i doświadczonych zarządzających funduszami hedgingowymi w Nowym Jorku i Londynie
 • Wsparcie w procesie licencjonowania instytucji płatniczej, opracowanie regulacji wewnętrznych, udział w postępowaniu przed KNF
 • Przygotowanie dokumentacji i doradztwo w procesie zakładania przedstawicielstwa instytucji kredytowej oraz oddziału instytucji kredytowej
 • Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego dla klienta współkontrolującego spółki z branży rozlewniczej (wartość ok. 600 mln PLN), likwidacja dotychczasowego FIZ, opracowanie koncepcji oraz wsparcie w procesie przeniesienia aktywów do nowego FIZ
 • Wparcie w procesie licencjonowania domu maklerskiego, opracowanie regulacji wewnętrznych, przygotowywanie pakietu corporate governance, udział w postępowaniu przed KNF
 • Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego dla klientów kontrolujących aktywa o charakterze finansowym (wartość ok. 200 mln PLN), udział w procesie przygotowanie umowy uczestników FIZ regulujących wzajemne rozliczenia klientów na poziomie funduszu
 • Doradztwo zagranicznej instytucji kredytowej w zakresie transgranicznego podejmowania działalności maklerskiej w związku z objęciem obligacji dostawcy energii elektrycznej na pokrycie wydatków inwestycyjnych (wartość emisji ok. 7,3 mld PLN), udział w postępowaniu przed KNF
 • Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego na potrzeby restrukturyzacji portfela aktywów współwłaściciela jednej ze spółek giełdowych (wartość ok. 200 mln PLN) oraz wsparcie przy przeniesieniu do FIZ aktywów w przedsięwzięciu typu private equity współfinansowanym przez Krajowy Fundusz Kapitałowy
 • Kompleksowe doradztwo w procesie przeniesienia zarządzania FIZ z jednego towarzystwa funduszy inwestycyjnych do innego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, udział w negocjacjach i przygotowanie umowy w sprawie przeniesienia zarządzania oraz umowy o współpracy pomiędzy klientem a nowym towarzystwem funduszy inwestycyjnych

Doradztwo w zakresie instrumentów pochodnych:

 • Udział w negocjacjach i doradztwo dla spółki z branży budowlanej przy zawarciu umowy ramowej dla transakcji rynku finansowego, obejmującej możliwość zawierania transakcji na instrumentach pochodnych (zabezpieczenie interesów klienta profesjonalnego)
 • Doradztwo przy dochodzeniu roszczeń klienta banku szwajcarskiego przeciwko jednej z największych platform działających na rynku FOREX usytuowanej w Wielkiej Brytanii
 • Ugoda, umowy kredytowe i pakiet zabezpieczeń w transakcji restrukturyzacji zadłużenia spółki giełdowej wobec polskiego banku z tytułu instrumentów pochodnych (wartość ok. 50 mln PLN)
 • Kompleksowe wsparcie w procesie wykonania opcji menedżerskich przez zarządzających jedną ze spółek tworzących gry komputerowe, notowanej na GPW, w tym w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych
 • Tworzenie pakietu motywacyjnego obejmującego emisję warrantów subskrypcyjnych w spółce działającej w sektorze budowlanym

Procesy emisji obligacji:

 • Doradztwo w procesie emisji obligacji przez czołową polską grupę budowlaną obejmujące przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, negocjacje z instytucjami finansowymi, udział w postępowaniu przed KDPW oraz GPW; obligacje zostały wprowadzone do notowań na rynku Catalyst
 • Doradztwo w procesie emisji obligacji przez grupę z branży meblowej (spółka notowana na GPW) obejmujące przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym dokumentów zabezpieczeń, udział w postępowaniu przed KDPW oraz GPW; obligacje zostały wprowadzone do notowań na rynku Catalyst
 • Negocjowanie dokumentacji dotyczącej finansowania udzielonego przez bank na rzecz grupy energetycznej, dla emisji obligacji, na pokrycie wydatków inwestycyjnych; przygotowanie kompleksowej syndykacji ww. finansowania – wartość 7,3 mld PLN
 • Kompleksowe doradztwo prawne w procesie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez polską spółkę z sektora wyrobów medycznych – wartość ok. 400 mln PLN
 • Obsługa prawna czterech serii emisji obligacji, wraz z pakietem zabezpieczeń, o łącznej wartości 40 mln PLN emitowanych przez jedną ze spółek zajmujących się zarządzaniem markami oraz dystrybucją produktów
 • Przygotowanie koncepcji oraz wdrożenie restrukturyzacji kapitałowej spółki zajmującej się obrotem nieruchomościami uwzględniającej wykup i emisję obligacji spółki notowanych na rynku Catalyst
 • Kompleksowe wsparcie w procesie emisji obligacji przez dystrybutora produktów FMCG i OTC, w tym w zakresie zabezpieczeń, a następnie doradztwo przy wcześniejszym wykupie tych obligacji
 • Kompleksowe wsparcie grupy kapitałowej z branży biopaliw w zakresie emisji obligacji korporacyjnych, w tym doradztwo w zakresie zabezpieczeń obligacji ustanawianych przez spółki usytuowane w różnych jurysdykcjach (zabezpieczenia obejmowały przede wszystkim niemiecki dług gruntowy, zastawy na akcjach spółek niemieckich, umowy cesji z umów ubezpieczenia, umowy podporządkowania)
W rankingu Chambers Europe 2017 wyróżniona została praktyka SSW w zakresie Capital Markets: Equity.
W rankingu Legal 500 EMEA 2017 SSW zostało wyróżnione w dwóch kategoriach – Capital Markets: Debt oraz Equity. Zespół SSW doradzał wiodącej spółce na rynku producentów napojów funkcjonalnych podczas oferty publicznej. Klientem kancelarii jest również spółka - producent i wydawca gier komputerowych i mobilnych. Podstawowymi osobami do kontaktu są Wojciech Szczepaniak i Szymon Okoń.

W rankingu Legal 500 EMEA 2016 SSW zostało wyróżnione w dwóch kategoriach – Capital Markets: Debt oraz Equity.

W rankingu Legal 500 EMEA 2015 Kancelaria SSW została wyróżniona w dwóch kategoriach – Capital Markets: Debt oraz Equity.

W rankingu IFLR1000 2018 SSW zostało wyróżnione w zakresie Capital Markets: Debt oraz Equity. W sektorze Capital Markets jako „highly regarded” wyróżnieni zostali Wojciech Szczepaniak oraz Szymon Okoń.

Klient działający w obszarze rynków kapitałowych twierdzi, że „zespół capital markets jest bardzo silnym zespołem, bardzo zorganizowanym i nie ma potrzeby, aby cokolwiek naprawiać”. Klient z obszaru przemysłu technologicznego twierdzi, że „są wysoce wykfalifikowani oraz zawsze dostępni, kiedy zachodzi taka potrzeba, a komunikacja jest bardzo dobra, co więcej zespół posiada ogromną wiedzę na temat przemysłu technologicznego, co okazało się bardzo przydatne i sprawiło, że proces współpracy przebiegał bardzo sprawnie”. Z kolei Klient działający w obszarze funduszy inwestycyjnych twierdzi, że „są bardzo elastyczni i proaktywni, jak również doświadczeni i profesjonalni, a zespół prowadzony przez dr Szymona Okonia jest jednym z najlepszych zespołów w sektorze bankowości w Polsce". Z kolei inny klient zauważa „zawsze chętnie pomagają oraz należycie łączą swoją wiedzę prawniczą i finansową oraz świadczą usługi prawne na poziomie międzynarodowych kancelarii - gorąco polecam.” Klienci z branży gier komputerowych również docenili zespół capital markets twierdząc, że „SSW posiada bardzo silny zespół w sektorze rynków kapitałowych prowadzony przez dr Szymona Okonia, prawnicy są dostępni 24/7, dobrze znają branżę gier i są w tym liderami na rynku.”

W rankingu IFLR1000 2017 SSW zostało wyróżnione w zakresie Capital Markets: Debt. W sektorze rynków kapitałowych kancelaria doradzała wiodącemu na rynku producentowi napojów funkcjonalnych w związku z jego ofertą publiczną. Na rynkach instrumentów dłużnych, z usług kancelarii korzystał natomiast wiodący producent maszyn i systemów stosowanych w górnictwie, a doradztwo dotyczyło programu emisji obligacji.

W sektorze Capital Markets jako „leading lawyers” wyróżnieni zostali Wojciech Szczepaniak oraz Szymon Okoń. Mecenasa Wojciecha Szczepaniaka jeden z klientów określa jako „profesjonalistę z doskonałą znajomością zagadnień merytorycznych”, inny twierdzi, że „bardzo dobrze rozumie działanie rynków kapitałowych, potrzeby klientów i świetnie wypada w swojej roli współzałożyciela nadzorującego spółkę”. Mecenas Szymon Okoń uważany jest „nie tylko za znakomitego prawnika, lecz również świetnego analityka finansowego. Jest bardzo profesjonalny w każdym działaniu i szczególe”. Inny z klientów twierdzi, że „Szymon Okoń jest doskonałym prawnikiem w sprawach korporacyjnych, dokładnie rozumiejącym funkcjonowanie rynków kapitałowych i finansowych. Poleciłbym go jako specjalistę.”

W rankingu IFLR1000 2016 SSW zostało wyróżnione w zakresie Capital Markets: Debt.

W rankingu IFLR1000 2015 Kancelaria SSW została po raz pierwszy wyróżniona w kategorii Capital Markets: Debt.